REKLAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ 2

{tab=SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ}

1-    ‘Sanatın geçmişi olduğu gibi sanat ve güzellik üzerine düşünüşün de bir geçmişi vardır. Sanatla ilgili değişmeleri nasıl ki sanat tarihinden öğreniyorsak; sanat ve güzellik üzerine düşünüşün ne gibi aşamalardan geçtiğini de estetik tarihinden öğreniyoruz.’

Buna göre estetikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Sanat tarihinden esinlendiği

B)Sanat ve güzellik üzerine düşünmek olduğu

C)Güzeli yansıtmayı amaçladığı

D)Beğeniyi ve hayal gücünü temele aldığı

E)Tarihsel olarak oldukça yeni olduğu

 

 

2- Meşhur bir ressam ‘Gözlerim gördüğü sürece resim yapacağım ; ne zaman ki gözlerim görmüyor işte o zaman sanat eleştirmeni olacağım’ diyor.

Bu parçadan hareketle sanat hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Bütün insanlarda benzer izlenimlere yol açar.

B)Sanatçının kişisel birikimini yansıtır.

C)Akıldan çok duyulara hitap eden bir etkinliktir.

D)İçinde bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtır.

E)Doğadaki güzelliklerin esere yansıtılmasıdır.


3-   Sanatla uğraşmak, insanı gündelik kaygılardan, sıkıntılardan ve korkulardan uzaklaştırır.Onu, üzerindeki baskılardan kurtarır.İnsan, sanatla ulaşılmazı ulaşılır kılar.

Açıklamada sanatın hangi işlevi vurgulanmıştır?

A)İnsanın boş vaktini değerlendirmesini sağlaması

B)İnsanı özgürleştirmesi, rahatlaması ve kendini gerçekleştirme imkanı vermesi

C)Psikolojik sorunlara kalıcı çözümler getirmesi

D)İnsan ve çevre ilişkisini düzenlemesi

E)İnsan eylemlerindeki ahlaki ilkeleri açığa çıkarması


4-  Resimden anlamayan bu işin eğitimini almamış kişiler bir sergi gezse, her biri farklı resmi değerli bulabilir; ancak bu işi bilen kişilerin büyük çoğunlukla aynı eserde karar kılması gerekir.

Bu düşünce aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?

A)Her insanın kişisel birikimleri onun değer yargılarının da belirleyicisi olacaktır.

B)Hiçbir insan sanat alanında aynı konuda uzlaşma sağlayamaz; çünkü renkler ve zevkler tartışılamaz.

C)Yeterli bilgi ve donanım kazanan her insan, aynı şeyleri değerli olarak nitelendirme eğiliminde olacaktır.

D)Sanat eseri fayda amacı güdülmeden üretildiği için ancak estetik bir tavırla anlaşılabilir.

E)Sanat eserinin değeri konusundaki yaklaşımlar toplumdan topluma ve zamanla değişiklik gösterebilir.


5- Düşünsel bir görüş ya da sanat eseri, onları ortaya koyan kişinin kendisine bağlıdır. Ortaya konulan eser, eseri üreten kişinin duygularının yani varlığının bir ürünüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Sanat eseri insan zihninden bağımsızdır.

B)Sanat eseri herkes tarafından benimsenir.

C)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler onu üreten kişiye özgüdür.

D)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler nesnel öğeler içerir.

E)Sanat ile düşünme arasında zayıf bir ilişki vardır.


6-  Sanat, yüzünü dışa dönmekten vazgeçmiştir. Toplum, tarih ve benzeri olgular sanatın ilgi alanı dışındadır.Kendi sözcüklerini sonuna kadar zorlayan,onlar tükenince de aynı sözcükleri bozarak oradan türettiği yeni sözcükleri yeni

olgulara karşılık gelen anlamlar olarak sunan bir tavır gelişmektedir.

Bu parçada sanatla ilgili vurgulanmak istenen nedir?

A)Sanatın toplumdan kopmasının sanatın gelişimini olumsuz etkilediği

B)Sanatın toplumdan bağımsız olarak geliştiği

C)Sanatın konusunun toplum olduğu

D)Sanatın toplumdan bağımsız gelişemediği

E)Sanatın kavramlardan oluştuğu


7-  Karşımdaki obje bende güzellik düşüncesi oluşturabilir. Fakat bunun için , benim daha önceden , uyku durumunda bile olsa, güzellik idesini tanımam gerekir.

Platon’un bu görüşlerinden ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Güzellik objektif bir değerdir

B)Farklı objeler bireylerde farklı estetik duygular uyandırabilir

C)Diğer bilgiler gibi, güzellik bilgisi de insanda doğuştan vardır

D)Güzelle karşılaşmadan, birey ‘güzel’in bilgisine sahip olamaz

E)Obje hakkındaki bilgimiz algımızla sınırlıdır


8-  Sanatçı eserini ortaya koyarken, o anki duygu, düşüncelerinden etkilendiği gibi, mevcut psikolojisinin ürettiği hayal gücünü kullanarak etkinlikte bulunur.

Buna göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Sanatın evrensel olduğuna

B)Sanatçının duygusal özelliğinin sanat eserine yansıdığı

C)Sanatın öznel bir etkinlik olduğuna

D)Sanatın, hayal gücüne bağlı bir üretim olduğuna

E)Sanat eserinin, sanatçıya ait tek ve benzersiz bir ürün olduğuna


9- İzlediği tarihsel içerikli bir tiyatro oyunundaki tarihsel olay ve kişilikleri anlamaya ve tarihsel gerçekliklere uygunluk derecesini saptamaya çalışan tarihçinin tavrı bilgisel bir tavırdır. Oyundaki kahramanın ahlaksal kişiliğine hayran olan, oyunun bu yönüyle ilgilenen bir kişinin tavrı, pratik-ahlaksal tavırdır. Aynı oyunu salt seyretmek için izleyen, haz duymak ve algısal deneyimini zenginleştirmek için ona yönelen kişinin tavrı ise estetik tavırdır.

Buna göre, estetik tavrın bilgisel ve pratik tavırlardan farkı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A)İlgi duyulan nesne hakkında bilgi sahibi olunması

B)İlgi kurulan nesnenin herhangi bir gereksinimi karşılaması

C)İlgi kurulan nesnenin çoğunluğun beğenisini kazanmış olması

D)Esere herhangi bir yarar amaçlamaksızın salt hoşlanarak yönelmesi

E)Kişisel düşünce ve özelliklerin nesneye yansıtılması


10-   Sanat eseri ; hayal gücü, duyum ve sezginin ürünüdür.Her sanat eseri, sanatçının kendi öz benliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkar.Dolayısıyla sanatçının ruhunda meydana gelen estetik olay hakkında herkesin kabul edeceği genel-geçer yargılara varılması mümkün değildir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)Ortak estetik yargıların varlığına

B)Beğenilerin kültürel özellikler taşıdığına

C)Toplumsal yaşama sanatının varlığına

D)Sanatçının öznel duygularının varlığına

E)Sezgisel kavrayışların önemsiz olduğuna


11- Yüksek üretim teknolojisiyle üretilen ürünler güzel olsalar bile sanat eseri sayılmazlar. Örneğin, bir otomobilin milyarlarla ifade edilen maddi bir değeri ve güzelliği vardır ama sanatsal açıdan bir değeri yoktur.

Bu parçada, sanat eserinin hangi özelliği taşıması gerektiği vurgulanmaktadır?

A)Özgün olması

B)Pratik bir amaç gözetmesi

C)Doğal güzellikten farklı olması

D)Ortak estetik duygular taşıması

E)Estetik açıdan beğenilmesi


12- Günlük hayatta ‘Zevkler ve renkler tartışılmaz’ sözü, sanat felsefesinin daha çok hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Öznel olması

B)Estetik bir haz vermesi

C)Somut olması

D)Hayal gücüne dayanması

E)Toplumsal nitelik taşıması


13- B.Croce’a göre sanat eseri , sanatçının anlık deneyimlerinden oluşur.Bundan dolayı sanatçı ortaya koymuş olduğu eserini tekrar ortaya koyamaz. Sanatçı, devamlı değişen ve ölümlü olan dünyada sonsuz olanı arar. Bu yolda esere kendinden bir şeyler katar.

Bu parçada, filozofun sanata yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Sanat, sanat içindir.

B)Sanat, bir yaratmadır.

C)Sanat, taklitten ibarettir.

D)Sanat eğlence ve oyundur.

E)Sanat, evrensel bir etkinliktir.


14- Bir sanatçı içindeki güzelliği müzikte,resimde seramikte, operada açığa çıkarabilir. Sanatçının yaptığı bu eser, hoşlanma, beğeni, güzellik duygusunu ortaya çıkarmak içindir.

Bu parçadan sanat bilgisiyle ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sanat bilgisi, hayal gücünün, yaratmanın, becerinin ürünüdür.

B)Sanat bilgisi evrensel bir nitelik taşır.

C)Sanat bilgisi eleştirel bir tutumun sonucu olarak ortaya çıkar.

D)Sanat bilgisinin ürünleri soyuttur.

E)Sanat bilgisi birleştirilmiş bir bilgidir.

{tab=CEVAPLAR}

1-    ‘Sanatın geçmişi olduğu gibi sanat ve güzellik üzerine düşünüşün de bir geçmişi vardır. Sanatla ilgili değişmeleri nasıl ki sanat tarihinden öğreniyorsak; sanat ve güzellik üzerine düşünüşün ne gibi aşamalardan geçtiğini de estetik tarihinden öğreniyoruz.’

Buna göre estetikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Sanat tarihinden esinlendiği

B)Sanat ve güzellik üzerine düşünmek olduğu

C)Güzeli yansıtmayı amaçladığı

D)Beğeniyi ve hayal gücünü temele aldığı

E)Tarihsel olarak oldukça yeni olduğu


2- Meşhur bir ressam ‘Gözlerim gördüğü sürece resim yapacağım ; ne zaman ki gözlerim görmüyor işte o zaman sanat eleştirmeni olacağım’ diyor.

Bu parçadan hareketle sanat hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Bütün insanlarda benzer izlenimlere yol açar.

B)Sanatçının kişisel birikimini yansıtır.

C)Akıldan çok duyulara hitap eden bir etkinliktir.

D)İçinde bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtır.

E)Doğadaki güzelliklerin esere yansıtılmasıdır.


3-   Sanatla uğraşmak, insanı gündelik kaygılardan, sıkıntılardan ve korkulardan uzaklaştırır.Onu, üzerindeki baskılardan kurtarır.İnsan, sanatla ulaşılmazı ulaşılır kılar.

Açıklamada sanatın hangi işlevi vurgulanmıştır?

A)İnsanın boş vaktini değerlendirmesini sağlaması

B)İnsanı özgürleştirmesi, rahatlaması ve kendini gerçekleştirme imkanı vermesi

C)Psikolojik sorunlara kalıcı çözümler getirmesi

D)İnsan ve çevre ilişkisini düzenlemesi

E)İnsan eylemlerindeki ahlaki ilkeleri açığa çıkarması


4-  Resimden anlamayan bu işin eğitimini almamış kişiler bir sergi gezse, her biri farklı resmi değerli bulabilir; ancak bu işi bilen kişilerin büyük çoğunlukla aynı eserde karar kılması gerekir.

Bu düşünce aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?

A)Her insanın kişisel birikimleri onun değer yargılarının da belirleyicisi olacaktır.

B)Hiçbir insan sanat alanında aynı konuda uzlaşma sağlayamaz; çünkü renkler ve zevkler tartışılamaz.

C)Yeterli bilgi ve donanım kazanan her insan, aynı şeyleri değerli olarak nitelendirme eğiliminde olacaktır.

D)Sanat eseri fayda amacı güdülmeden üretildiği için ancak estetik bir tavırla anlaşılabilir.

E)Sanat eserinin değeri konusundaki yaklaşımlar toplumdan topluma ve zamanla değişiklik gösterebilir.


5- Düşünsel bir görüş ya da sanat eseri, onları ortaya koyan kişinin kendisine bağlıdır. Ortaya konulan eser, eseri üreten kişinin duygularının yani varlığının bir ürünüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Sanat eseri insan zihninden bağımsızdır.

B)Sanat eseri herkes tarafından benimsenir.

C)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler onu üreten kişiye özgüdür.

D)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler nesnel öğeler içerir.

E)Sanat ile düşünme arasında zayıf bir ilişki vardır.


6-  Sanat, yüzünü dışa dönmekten vazgeçmiştir. Toplum, tarih ve benzeri olgular sanatın ilgi alanı dışındadır.Kendi sözcüklerini sonuna kadar zorlayan,onlar tükenince de aynı sözcükleri bozarak oradan türettiği yeni sözcükleri yeni

olgulara karşılık gelen anlamlar olarak sunan bir tavır gelişmektedir.

Bu parçada sanatla ilgili vurgulanmak istenen nedir?

A)Sanatın toplumdan kopmasının sanatın gelişimini olumsuz etkilediği

B)Sanatın toplumdan bağımsız olarak geliştiği

C)Sanatın konusunun toplum olduğu

D)Sanatın toplumdan bağımsız gelişemediği

E)Sanatın kavramlardan oluştuğu


7-  Karşımdaki obje bende güzellik düşüncesi oluşturabilir. Fakat bunun için , benim daha önceden , uyku durumunda bile olsa, güzellik idesini tanımam gerekir.

Platon’un bu görüşlerinden ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Güzellik objektif bir değerdir

B)Farklı objeler bireylerde farklı estetik duygular uyandırabilir

C)Diğer bilgiler gibi, güzellik bilgisi de insanda doğuştan vardır

D)Güzelle karşılaşmadan, birey ‘güzel’in bilgisine sahip olamaz

E)Obje hakkındaki bilgimiz algımızla sınırlıdır


8-  Sanatçı eserini ortaya koyarken, o anki duygu, düşüncelerinden etkilendiği gibi, mevcut psikolojisinin ürettiği hayal gücünü kullanarak etkinlikte bulunur.

Buna göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Sanatın evrensel olduğuna

B)Sanatçının duygusal özelliğinin sanat eserine yansıdığı

C)Sanatın öznel bir etkinlik olduğuna

D)Sanatın, hayal gücüne bağlı bir üretim olduğuna

E)Sanat eserinin, sanatçıya ait tek ve benzersiz bir ürün olduğuna


9- İzlediği tarihsel içerikli bir tiyatro oyunundaki tarihsel olay ve kişilikleri anlamaya ve tarihsel gerçekliklere uygunluk derecesini saptamaya çalışan tarihçinin tavrı bilgisel bir tavırdır. Oyundaki kahramanın ahlaksal kişiliğine hayran olan, oyunun bu yönüyle ilgilenen bir kişinin tavrı, pratik-ahlaksal tavırdır. Aynı oyunu salt seyretmek için izleyen, haz duymak ve algısal deneyimini zenginleştirmek için ona yönelen kişinin tavrı ise estetik tavırdır.

Buna göre, estetik tavrın bilgisel ve pratik tavırlardan farkı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A)İlgi duyulan nesne hakkında bilgi sahibi olunması

B)İlgi kurulan nesnenin herhangi bir gereksinimi karşılaması

C)İlgi kurulan nesnenin çoğunluğun beğenisini kazanmış olması

D)Esere herhangi bir yarar amaçlamaksızın salt hoşlanarak yönelmesi

E)Kişisel düşünce ve özelliklerin nesneye yansıtılması


10-   Sanat eseri ; hayal gücü, duyum ve sezginin ürünüdür.Her sanat eseri, sanatçının kendi öz benliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkar.Dolayısıyla sanatçının ruhunda meydana gelen estetik olay hakkında herkesin kabul edeceği genel-geçer yargılara varılması mümkün değildir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)Ortak estetik yargıların varlığına

B)Beğenilerin kültürel özellikler taşıdığına

C)Toplumsal yaşama sanatının varlığına

D)Sanatçının öznel duygularının varlığına

E)Sezgisel kavrayışların önemsiz olduğuna


11- Yüksek üretim teknolojisiyle üretilen ürünler güzel olsalar bile sanat eseri sayılmazlar. Örneğin, bir otomobilin milyarlarla ifade edilen maddi bir değeri ve güzelliği vardır ama sanatsal açıdan bir değeri yoktur.

Bu parçada, sanat eserinin hangi özelliği taşıması gerektiği vurgulanmaktadır?

A)Özgün olması

B)Pratik bir amaç gözetmesi

C)Doğal güzellikten farklı olması

D)Ortak estetik duygular taşıması

E)Estetik açıdan beğenilmesi


12- Günlük hayatta ‘Zevkler ve renkler tartışılmaz’ sözü, sanat felsefesinin daha çok hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Öznel olması

B)Estetik bir haz vermesi

C)Somut olması

D)Hayal gücüne dayanması

E)Toplumsal nitelik taşıması


13- B.Croce’a göre sanat eseri , sanatçının anlık deneyimlerinden oluşur.Bundan dolayı sanatçı ortaya koymuş olduğu eserini tekrar ortaya koyamaz. Sanatçı, devamlı değişen ve ölümlü olan dünyada sonsuz olanı arar. Bu yolda esere kendinden bir şeyler katar.

Bu parçada, filozofun sanata yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Sanat, sanat içindir.

B)Sanat, bir yaratmadır.

C)Sanat, taklitten ibarettir.

D)Sanat eğlence ve oyundur.

E)Sanat, evrensel bir etkinliktir.


14- Bir sanatçı içindeki güzelliği müzikte,resimde seramikte, operada açığa çıkarabilir. Sanatçının yaptığı bu eser, hoşlanma, beğeni, güzellik duygusunu ortaya çıkarmak içindir.

Bu parçadan sanat bilgisiyle ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sanat bilgisi, hayal gücünün, yaratmanın, becerinin ürünüdür.

B)Sanat bilgisi evrensel bir nitelik taşır.

C)Sanat bilgisi eleştirel bir tutumun sonucu olarak ortaya çıkar.

D)Sanat bilgisinin ürünleri soyuttur.

E)Sanat bilgisi birleştirilmiş bir bilgidir.

{tab=SANAT FELSEFESİ ONLİNE TEST}

eklenecek...

{/tabs}Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM