REKLAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

CUMHURiYET DÖNEMi TÜRK EDEBiYATI TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A) Garipçiler; şiir, duygu ve düşüncenin tam yan­sıtılmasını engelleyen bütün biçimsel kurallar­dan kurtalmalıdır, anlayışıyla hareket etmiştir.

B) Beş Hececiler; Halk şiirinden, kültüründen, yerli kaynaklardan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oyna­mışlardır.

C) Toplumsal Gerçekçiler; sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelerek köy hayatını, köylü sorunlarını ve yurt gerçeklerini savun­muşlardır.

D) Hisarcılar; Garip hareketinin etkisiyle gele­neksel şiir anlayışına karşı çıkarak, yeni bir şiir anlayışını savunmuşlardır.

E) Yedi Meşaleciler; Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak gördükleri şiirine tepki ola­rak ortaya çıkmışlardır.


2. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebiyat anlayış ve toplulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Garipçiler, şiirde ölçü ve uyağı gereksiz gör­müşler ve serbest şiir örnekleri vermişlerdir.

B) İkinci Yeni Hareketi; soyut, sürrealist ve im­geci bir anlayışla hareket etmiştir.

C) Maviciler, Garip hareketine karşı, toplumcu edebiyat anlayışına yakın düşünceleri olan bir harekettir.

D) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları sosyalist dünya görüşünden hareketle İşle­mişler ve sanatı bu görüşü yayma aracı olarak kullanmışlardır.

E) Hisarcılar, Attila İlhan'ın çıkardığı "Mavi" der­gisi etrafında toplanan edebi topluluktur.3. (I) Yeni Lisan hareketi ile başlayan edebiyatta yer­lileşme, millileşme, dilde sadeleşme hareketi, cumhuriyet döneminde etkisini artırarak devam etmiştir. (II) Edebiyatımız bir yandan yerlileşirken diğer yandan da Batı edebiyatının etkisine açık kalmıştır. (III) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dilde sadeleşme çabalan aralıksız olarak devam etmiştir. (IV) Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, gerçekçi bir anlayış güdülmüştür. (V) Hece ölçü­süyle birlikte aruz ölçüsü de kullanılmaya devam edilmiş, şiirde biçim açısından katı kurallar savu­nulmuştur.

Yukarıda numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.       B) II.      C) III. D) IV.       E)V.


4. Genellikle heceyle yazan şair, bulunduğu dö­nemde şiirden kopmayan tek sanatçıdır. Hüzünlü, yumuşak, açık, duru şiirler yazan sanatçı; heceyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerinde aşk, doğa, insan sevgisi, çocukluk özlemi, anılara düşkün­lük, ev aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, huzurlu bir yaşam, barış, ölüm düşüncesi gibi konula işle­miştir. "Dilek" şiirindeki "Mesut olmuş görmek is­terdim hepinizi..." dizeleriyle hayat felsefesini ortaya koyar. "Nefes Almak, Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman" adlı şiir kitaplarının yanında "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstan­bul" adlı hikâye türündeki eserleri de önemlidir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı ve mensup ol­duğu edebi dönem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ziya Osman Saba - Yedi Meşaleciler

B) Melih Cevdet Anday - Garipçiler

C) Vasfi Mahir Kocatürk - Yedi Meşaleciler

D) Faruk Nafiz Çamlıbel - Beş Hececiler

E) Yusuf Ziya Ortaç - Beş Hececiler


5. Cumhuriyet devri Türk romancılığının özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yaza tanı­mamız gerekir. İnce Memed romanıyla ... , Yor­gun Savaşçı romanıyla ... , Küçük Ağa romanıyla... son dönem Türk edebiyatının kilo­metre taşlarını oluşturur.

Bu parçada adı geçen üç romanın yazarları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yaşar Kemal - Kemal Tahir - Orhan Kemal

B) Yaşar Kemal - Kemal Tahir - Tank Buğra

C) Yaşar kemal - Orhan Kemal - Kemal Tahir

D) Yasar Kemal - Ahmet Hamdi - Tank Buğra

E) Yaşar Kemal - Nazım Hikmet - Aziz Nesin


6. Yakup Kadri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A) Önceleri Fecr-i Ati topluluğunda, daha sonra Milli edebiyatçılar arasında yer alır.

B) "Toplum için sanat" ilkesiyle toplum gerçek­lerini realist bir anlayışla çözümleyici, tasvirci, fikir ve tezci yönleriyle ele alır.

C) Anadolu'nun geri kalmışlığından Türk aydınlannı sorumlu tutarak halk ile aydın arasındaki zıtlığı dile getirir.

D) Kurtuluş Savaşı ve sonrasının gelişen olayla­rını belgesel bir biçimde sergileyen romanlarıyla tanınmıştır.

E) Sadece roman türünde eserler veren sanatçı, Türk toplumunun Tanzimat'tan Atatürk Türki­ye'sine kadarki yaşantısını yansıtan eserleriyle tanınmıştır.


7. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni topluluğunun özelliklerinden değildir?

A) Edebi sanatlara yüz vermemek

B) Şiirde söyleyişi daha çok önemsemek

C) Şiirde konu veya olaya yer vermemek

D) Şiirde düşünceye değil, duyguya yer vermek

E) Anlatımın açık, net, anlaşılır olmasına dikkat etmek


8. 1928'de eserlerini bir kitapta toplayan genç sa­natçılar, Milli edebiyatçılara tepki olarak ortaya çı­karlar. Geleneksel edebi anlayışa karşı çıkarak Batılı ilkelerle sanat yapılması gerektiğini, gele­neksel temalar yerine yeni temalar bulunması ge­rektiğini savundular. Edebiyatta taklitten kaçınarak daima "yenilik, içtenlik, canlılık" gibi özellikleri savunmuşlardır.

Bu parçada sözü edilen kitap ve adını bu ki­taptan alan edebiyat topluluğu, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Garip B) Yedi Meşale    C) Fecr-i Ati

D) Hisar E) Genç Kalemler


9. Milli edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak halk şiirinden, kültüründen ve yerli kaynaklardan ya­rarlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oynayan sanatçılan oluşturduğu bir edebi harekettir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi­len edebiyat topluluğuna bağlı sanatçılardan biridir?

A) Orhan Veli Kanık

B) Sezai Karakoç

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Melih Cevdet Anday

E) Yavuz Bülent Bakiler


10. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeni şairlerinin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden biri değil­dir?

A) Şiirdeki biçimsel özellikleri reddetmeleri

B) Gerçekçi şiir anlayışını temsil etmeleri

C) Şiirin konusunu olabildiğince genişletmeleri

D) Geleneksel şiir anlayışını temelden sarsmala

E) Sıradan halk söyleyişine yönelmeleri


11. Onun şiirlerinde tarih, vatan, millet ve İstanbul sevgisi hep ön plandadır. Duygu, düşünce ve ha­yali ustalıkla kaynaştıran şair, pek çoğuna hikâye karakteri verdiği lirik-epik şiirleri geniş bir kültü­rün, derin bir felsefenin ürünüdür. Şiirlerinde tarih, İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, deniz, rintlik, sonsuz­luk, musiki gibi temala işler. Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutan sanatçı, şiirlerinde şiirsel bir müziğe ulaşmış, "Ok" şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Çağdaş Batı şiiriyle Divan şiirini çağdaş bir yorumla vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ahmet Haşim

D) F. Nafiz Çamlıbel

E) Tevfık Fikret


12. Yakup Kadri, toplumumuzun Tanzimat'tan günü­müze değin geçirdiği aşamala, çalkantılabirbi­rini tamamlayan bireysel ve toplumsal hayatı roman zinciri içinde tasvir eder. I. Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşak arasındaki farklı­lıkları ... romanında, Meşrutiyet dönemindeki parti kavgalarını... romanında, İstanbul'daki ah­laki çöküşü ve savaş yıllarını... romanında, Milli mücadele yıllan Anadolu'sunu "Yaban'da, Bek­taşi tarikatının bozulan yönlerini Nur Baba'da an­latır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun­dur?

A) Kiralık Konak - Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore

B) Kiralık Konak - Ankara - Sodom ve Gomore

C) Panorama - Kiralık Konak - Hüküm Gecesi

D) Hüküm Gecesi - Kiralık Konak - Sodom ve Gomore

E) Kiralık Konak - Hüküm Gecesi - Milli Savaş Hikâyeleri


13. "Yahya Kemal Beyatlı" ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Divan şiirini çağdaş bir yorumla vererek eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir.

B) Aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmişle geleceği birleştirerek kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.

C) İstanbul'u şiirlerinde en çok işleyen şairlerden biri olarak İstanbul'a hayrandır.

D) "Türkçe ağzımda annemin sütüdür" diyen şair, İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmış, sade bir dille yazmıştır.

E) Toplum sorunlanı işlediği şiirleri dışında farklı türde herhangi bir eser vermemiştir.


14. "Mehmet Akif Ersoy" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Din, ahlak, vatan üzerine öğüt karakteri taşı­yan epik-lirik-didaktik konuları işler.

B) Günlük konuşma dilini tüm doğallığıyla aruza uygulamış, böylelikle nazmı nesre yaklaştır­mıştır.

C) İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konulardır.

D) Türkçülük ve milli edebiyat akımına karşı çı­karken kurtuluşu Batılılaşmada gören Tevfik Fikret ile çatışır.

E) Bütün kitaplanı topladığı "Safahat"ı yedi bö­lümden oluşur "Safahat, Süleymaniye Kürsü­sünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler"


15. Türkçem benim ses bayrağım" diyen ozan, ken­dine özgü bir dil yapısı ve üslup yaratmıştır. İç ve dış gerçeklere bakarak, bilinçaltına yönelerek şii­rimize yeni ve taze bir hava getirmiştir. Şiiri de­vamlı yenilenme içindedir. Bireysel tutkularla toplumsal gerçekleri bol mecazlarla, hayaller ve simgelerle lirik-didaktik-dramatik-epik bir çerçeve içerisinde verir. Genellikle Kurtuluş Savaşı'yla ilgili şiirlerinin içinde en tanınmışı "Çocuk ve Allah'tır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Emin Yurdakul

B) Ziya Osman Saba

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM