REKLAM

EDAT (İLGEÇ), BAĞLAÇ - ÖSS'DE ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI - 2.0 out of 5 based on 4 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1. "Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor."

"İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan han­gisinde bu cümledekiyle aynı görev ve an­lamdadır?

A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz.

B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı ara­sındaki benzerliktir.

C) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip'in top­lumsal konulu iki romanıdır.

D) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.

E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.

(1982-ÖSS)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne - ne" bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.

B) Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.

C) Bu olaydan ne kendinin, ne kardeşinin ha­beri vardı.

D) Ne evden dışarı çıkıyor, ne bir kitap okuyor.

E) Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.

(1989-ÖSS)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.

B) Şiiri de, matematiği de çok severdi.

C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.

D) Onu o günden sonra görmedim de arama­dım da.

E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum.

(1991-ÖSS)

4. Aşağıdakilerin hangisinde "ve" sözcüğü nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?

A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

B) Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla

C) Su sesi ve kanat şakırtısından

Billur bir avize Bursa'da zaman

D) öfkenin homurtusu geliyor dipten

Ve kadın İskilip'ten ya da Nizip'ten

E) Geceyi ve seni düşünüyorum

Duyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin

(1992-ÖSS)

5. "ile" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?

A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.

B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.

C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.

D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleş­tirdi.

E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum için­deydi.

(1998-ÖSS)

6. Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bul­mak çok güç.

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ad cümlesidir.

B) Bileşik sözcük kullanılmıştır.

C) Adeyleme yer verilmiştir.

D) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

E) Bağlaç vardır.

(2001-ÖSS)

7. İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta, çağdaş uygarlığa uymayan düşünme ve yaşa­ma biçimlerini değiştirmekti.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A) Fiilimsiler kullanılmıştır.

B) Birden çok sıfat tamlaması vardır.

C) Özne, birden çok sözcükten oluşmuştur.

D) Bağlaç kullanılmıştır.

E) İlgeçlere yer verilmiştir.

(2002-ÖSS)

8. Atatürk'ün bir sözü vardı Yediveren gül gibi açardı Atatürk'ün bir atı vardı Etiler'den beri yaşardı Atatürk'ün bir resmi vardı Buğday tarlası gibi ağardı

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Bileşik sözcük B) Çekimli fiil

C) Ad tamlaması D) Bağlaç

E) Ekeylemli yüklem

(2003-ÖSS)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağ­lacı, koşul anlamında kullanılmıştır?

A) Bir şeyler söyledi ama anlayamadım.

B) Okula gideceksin ama otobüsle.

C) Biraz pahalı ama çok güzel.

D) Eşyaları eski ama tertemiz.

E) Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyo­rum.

(1981-ÖYS)

10. "İnsanoğlu çalıştı mı her güçlüğün üstesinden gelir."

cümlesinde mı, hangi işlevi yüklenmiştir?

A) Birinci cümleciği, ikincisinin koşulu kılma

B) Cümlenin anlamını sınırlandırma

C) Sonuna geldiği eylemin anlamına kesinlik katma

D) Cümlenin anlatımını hareketlendirme

E) Cümlenin anlamını soru yoluyla pekiştirme

(1981-ÖYS)

11. Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor."

"İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan hangisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlamdadır?

A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızda­ki yeri ve önemi yadsınamaz.

B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı ara­sındaki benzerliktir.

C) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.

D) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip'in toplumsal konulu romanlarıdır.

E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.

(1982-ÖYS)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama" sözcüğü, pekiştirme görevinde kullanılmış­tır?

A) Çok zorladım; ama yararı olmadı.

B) Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı.

C) Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.

D) Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış-

E) O günden sonra onu hiç ama hiç görme­dim.

(1990-ÖYS)

13. Bir insanın konuşmasından ya da yazdıkların­dan eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi ko­layca anlaşılabilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bileşik fiil B) Zarf (belirteç)

C) Edat (ilgeç) D) Bağlaç

E) Belgisiz sıfat

(1994-ÖYS)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile (-le, -la) bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Kapıyı kendi anahtarımla açtım.

B) Bursa'ya otobüsle gitmişler.

C) Konuşmalarıyla herkesi üzdü.

D) Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.

E) Ona gazeteyle dergi götürdüm.

(1995-ÖYS)

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.

B) Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsin.

C) Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.

D) Bu görüşü senin yalnız savunman daha et­kili olurdu.

E) Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardı.

(1978-ÜSS)

{reg}

1. "ile" sözcüğü, A, B, C ve E seçeneklerinde bağ­laç göreviyle kullanılmıştır. Bu seçeneklerde "ile"nin anlamı "ve" ile aynıdır. D seçeneğindeyse "ile", edat (ilgeç) görevindedir ve soru kökündeki tümcede de olduğu gibi "aracılığıyla" anla­mını taşımaktadır.

Yanıt D

2. A seçeneğinde yüklemleri, B seçeneğinde nes­neleri, C seçeneğinde özneleri, D seçeneğinde tümceleri, E seçeneğinde dolaylı tümleçleri bağlıyor.

Yanıt B

3. A seçeneğinde özneleri (ben, arkadaşım), B seçeneğinde nesneleri (şiiri, matematiği), C seçeneğinde belirteç tümleçlerini (Salı günü çarşamba günü), D seçeneğinde yüklemleri (görmedim, aramadım), E seçeneğinde belir­teç tümleçlerini (eskiden, bugün) bağlamıştır.

Yanıt B

4. A seçeneğinde "ve" bağlacı tümceleri B seçe­neğinde ilgeçleri, C seçeneğinde önadları, D seçeneğinde tümceleri, E seçeneğinde (gece­yi ve seni) nesneleri bağlamıştır.

Yanıt E

5. A, B, D ve E seçeneklerinde "ile" sözcüğünün yerine "ve" sözcüğü de getirilebildiği için bu tümcelerde "ile" bağlaçtır. C seçeneğinde "ile" araç anlamı kattığı için ilgeçtir.

Yanıt C

6. Tümce ad tümcesidir, "yeryüzü" birleşik söz­cüktür, "bulmak" adeylemdir, "bir" belgisiz önaddır. Tümcede bağlaç yoktur.

Yanıt E

7. "eğitmeyi" ve "amaçlayan" eylemsidir, "bu ya­zarın" ve "uymayan düşünce" önad tamlaması­dır, "insanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta" öznedir ve birden çok sözcükten oluş­maktadır, "ve" bağlaçtır. Tümcede ilgeçlere yer verilmemiştir.

Yanıt E

8. Dizelerde bağlaç yoktur. "Yediveren" birleşik sözcüktür. "Açardı - ağardı - yaşardı" çekimli fi­ile örnektir. "Buğday tarlası - Atatürk'ün sözü" ad tamlamasına örnektir. "Vardı" ekeylemli yüklemdir.

Yanıt D

9. "Okula gideceksin ama otobüsle." cümlesinde "ama" bağlacı, şart koşma (koşul) anlamında­dır. Okula yalnız otobüsle gidilmesine izin veril­mektedir. Okula gidebilmenin koşulu "otobüs­ledir. Diğer seçeneklerdeki "ama" bağlacı, an­lattıkları düşünceler farklı olan karşıt anlamlı cümleleri birbirine bağlamaktadır.

Yanıt B

10. "mı" ilgeci, tümceye koşul anlamı katmaktadır. "İnsanoğlu çalıştığı zaman" ya da "çalışırsa" anlamını yarattığı için yanıt A'dır.

Yanıt A

11. "ile" sözcüğü, anlamdaş, görevdeş sözcükleri birbirine bağlıyorsa bağlaçtır; yerine "ve" bağ­lacını koyabiliriz. Sözcükler arasında "aracıyla" anlamlı ilgiler kuruyorsa, ilgeçtir. Soru kökünde verilen cümlede ilgeçtir. Benzeri ise C'de veril­miştir. Öbür seçeneklerdeki "ile"ler bağlaçtır.

Yanıt C

12. Cümlenin anlamı kimi zaman sözcük ya da ek­lerle pekiştirilir. Böyle durumlarda cümlenin ilettiği yargı daha da güçlenir. E seçeneğinde üçüncü tekil kişiye ilişkin belirtilen "görmeme" özelliği "ama" bağlacının kurduğu "hiç ama hiç" ikilemesi yoluyla pekiştirilmektedir. Diğer seçe­neklerde ise "ama" bağlacı karşıt yargılı cümle­leri birbirine bağlamaktadır.

Yanıt E

13. Cümledeki bileşik fiil "anlaşılabilir" sözcüğü, zarf görevindeki sözcük "kolayca" sözcüğü, bağlaç görevindeki sözcükler "ya da", "ve" söz­cükleridir. "Bir insanın..." kullanımındaki "bir" sözcüğü ise "herhangi bir" anlamında kullanıl­mış bir belgisiz sıfattır. Edat görevinde kullanıl­mış herhangi bir sözcük yoktur.

Yanıt C

14. "ile" sözcüğü bağlaç olarak kullanıldığında "ve* bağlacıyla anlamdaş olur. Bu nedenle yanıt E olmalıdır. Diğer seçeneklerde "ile" sözcüğü edat ve zarf yapma göreviyle kullanılmıştır.

Yanıt E

15. "Yalnız" sözcüğü, B de sıfat, diğerlerinde zarf olarak kullanılmıştır. Yine B'de "salt, sadece anlamında, ötekilerde ise "yanında başkaları olmayarak" anlamındadır.

Yanıt B {/reg}

1.D 2. B 3. B 4. E 5. C 6. E 7. E 8. D 9. B 10. A 11. C 12. E 13..C 14. E 15. B

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM