REKLAM

Realizm - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Realizm (Gerçekçilik)

* Realizm,19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Realizm, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımıdır. Bu edebiyat akımının doğuşunda pozitif (deney­sel) bilimlerdeki gelişme büyük rol oynamıştır.

* 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı'nı yaşayan Avru­pa'da, bunun meyveleri 19. yüzyılda toplanmaya başlanmış; bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi bilime büyük bir güven ve say­gı duyulmasına yol açmıştır. Fransız filozofu Auguste Comte tarafından sistemleştirilen "poziti­vizm" öğretisi bu güven ve saygının sonucudur. Comte'a göre insanlık, teolojik (dinsel) ve metafi­zik (felsefi) çağları geride bırakmış; pozitif çağa girmiştir. Din ve felsefenin yerini bilim almıştır ar­tık. Bilim insanlığın bütün sorunlarını çözecek, cenneti yeryüzüne indirecektir. Bilimin böylesine yüceltildiği bir toplumda sanatın bilimden etkilen­mesi doğal bir sonuç olmuştur.

Realizmin Özellikleri:

* Sanatçının amacı, gerçeği sanatın kuralları için­de sanat eserine taşımaktır. Sanata bunun dışın­da dini, ahlaki, sosyal bir amaç yüklenemez.

* Her şeyden önce gözleme önem verilir. Bilimsel yöntemle elde edilen belgelere, anket yöntemine de başvurulur. Sanatçının masa başında otura­rak, hayaller kurarak gerçeğe ulaşması imkânsız­dır.

* Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanması ola­nağı bulunan olağan olaylar, kişiler ve çevreler anlatılır. İnsan, gerçek yaşamda olduğu gibi iyi ve kötü yanlarıyla yansıtılır. Romantik eserlerde rastlanan olağanüstülüklere, mucizelere yer veril­mez.

* Çevre ve töre tasvirine büyük önem verilir. Çünkü insan kişiliğini oluşturan daha çok çevre koşulla­rıdır. Romantik eserlerde bir süs gibi duran betim­lemeler, realist eserlerde insan gerçeğini yansıt­manın bir aracı olur.

* Sanatçı eserinde kendi kişiliğini gizler. Çünkü re­alist sanatçı bilim adamını örnek alır, onun gibi nesnel bir tavırla çalışır. Kahramanları karşısında hep iyiden yana bir tutum sergileyen romantik sa­natçılara karşılık, realistler taraf tutmaz.

* Yalın, açık, yapmacıksız bir üslupla; sağlam bir dille yazmaya özen gösterilir. Biçime son derece önem verilir.

* Romantik eserlerde sık görülen tesadüflere yer verilmez, olaylar neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanır.

* Başta roman ve öykü olmak üzere tiyatro ve eleş­tiri türlerinde büyük gelişme sağlanmıştır. Re­alizm döneminde roman türünün en büyük usta­ları yetişmiş; roman, altın çağını yaşamıştır.

Realizmin Önemli Temsilcileri:

Roman: Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Maupassant Goncourt Kardeşler, Charles Dickens, Daniel Defoe, Charlotte Bronte, Herman Melvile, Ernest Hemingway, John Steinbeck, D. Gonçarov, Gogol, Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy

Öykü: Maupassant, Mark Twain, Gogol, Turgenyev Anton Çehov

Oyun: Bernard Shaw, Gogol, Turgenyev, Anton Çehov

Türk Edebiyatında Realizm

Tanzimat edebiyatında ilk olarak Samipaşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı romanında etkileri görülen realizm, daha güçlü bir biçimde Recaizade Mah­mut Ekrem'in Araba Sevdası'nda ve Nabizade Nazım'ın romanlarında uygulanmıştır. Realizmim kusursuz bir teknikle uygulanması ise Halit Ziya Uşaklıgil ile başlamıştır. Mehmet Rauf, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Memduh Şevket Esendal realizmin başarılı örneklerini vermişlerdir. Cumhuriyet döne­minde de realizmi sürdüren birçok yazar olmuştur.

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM