REKLAM

Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Test Soruları

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Test Soruları 4 yıl 3 ay önce #77

  • saim
  • saim's Avatar
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR BEŞ HECECİLER VE DİĞERLERİ
1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den biridir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Yaşar Nabi Nayır

2. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
"Faruk Nafiz'in "Sanat" şiirinden alınan bu dört¬lük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat üretiminin sadece Batı'ya özgü olma¬dığı ifade edilmektedir.
B) 2. dizede bizim diyarımız denilen mekan "Ana-dolu'dur.
C) 2. dizede geçen "bin bir bahar" ifadesiyle Ana¬dolu insanının ürettiği sanat ve kültür birikimi¬dir.
D) 2. ve 4. dizelerde zengin kafiye kullanılmıştır.
E) 1. ve 3. dizelerde cinaslı kafiye yapılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" için söy-lenemez?
A) Yerli-millî bir sanat ve tarih motiflerini yaşatan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlardır.
B) Şiirde süslü anlatıma önem verdiler; bunun için aruzu sıkça kullandılar.
C) Hece ile serbest müstezatlar da denediler.
D) Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler aradılar.
E) Nesir cümlelerini şiire aktardılar. Düzyazıdaki söz diziminin şiirde de görülmesine onlarda çok rastlanır.

4. Aşağıdaki "Faruk Nafiz Çamlıbel"e eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Özyurt
B) Canavar
C) ilk Göz Ağrısı
D) Bir Ömür Böyle Geçti
E) Kahraman

5. "Ahmet Kutsi Tecer'le ilgili aşağıda verilen bilgi¬lerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerini çoğunlukla dörtlüklerle ve hece ölçü¬süyle yazmıştır.
B) Halk edebiyatından esinlenerek yazdığı şiirle¬ri vardır.
C) Aşık Veysel'i edebiyatımıza kazandıran araş-tırmacıdır.
D) Şiirleri dışında araştırmaları, derlemeleri ve oyunları da vardır.
E) Yedi Meşaleciler edebi topluluğunun önemli isimlerindendir.

6. Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulun¬durulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şa¬irlerden hangisi tarafından yazıldığı söylene¬bilir?
A) Ece Ayhan
B) Edip Cansever
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Ataol Behramoğlu
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

7. Aşağıdaki "Faruk Nafiz Çamlıbel"e ait eserler¬den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Han Duvarları
B) Çoban Çeşmesi
C) Yıldız Yağmuru
D) Dinle Neyden
E) Bir Ömür Böyle Geçti

8. Milli edebiyat hareketini özellikle şiir alanında ba¬şarıyla götüren hecenin beş şairi arasında bulu¬nanlardan biri olan şairimiz, milli edebiyat hare¬ketine katılarak "Aruza Veda" adlı şiiri ile aruzu bıraktı. Ondan sonra heceyi ve konuşulan Türkçeyi büyük başarı ile kullanan şair, şiirlerinde bi¬reyci bir yaklaşım gösterir. Genellikle derin bir melankoli ve karamsarlık taşıyan şiirlerini Rüya, Cenk Duyguları, Balkonda Saatler gibi kitapların¬da toplamıştır.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinde söz edilmiştir?
A) Refik Halit Karay B) Enis Behiç Koryürek C) Fırat Köprüsü D) Yakup Kadri
E) Halit Fahri Ozansoy

9. Aruzla yazılmış ilk şiirlerini 1912'de yayımlayan ve sonraları heceyi kullanmaya başlayan Beş Hececiler'den biri olan sanatçı, bu dönemin ko¬nuşulan Türkçesini en başarılı şekilde kullananlar arasındadır. Bazen Halk şiirinin şekillerini de kul¬landığı ve yurt konularına da yer verdiği halde ge¬nellikle kendi duygularını işledi. Şiirlerini Fırtına ve Kar (bir tek şiir), Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (manzum bir masal), Gönülden Sesler ve O Be¬yaz Bir Kuştu kitaplarında topladı.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin¬den söz edilmiştir?
A) Orhan Seyfi Orhon B) Yusuf Ziya Ortaç C) Ali Canip D) Ziya Gökalp
E) Ömer Seyfettin

10. İlk yayımladığı şiirler Balkan Savaşı'na rastlayan ........bu şiirlerinde doğal olarak milli duyguları işli¬yordu. Aruzla yazdığı bu şiirlerden sonra Ziya Gökalp'in teşvikiyle heceyi kullanmaya başladı. Aşk duygularına yer vermekle beraber I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında daha çok milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen epik şiirler yazdı. Bunlar arasında Gemiciler, Çanakkale Şehitliği'nde, Tuna Kıyısı'nda, Süvariler en sevilenleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar B) Fuat Köprülü
C) Halit Fahri Ozansoy D) Enis Behiç Koryürek
E) Ali Canip Yöntem

11. Beş Hececiler grubunun en genç; fakat en lirik ve en kabiliyetli şairi olan.....aruzu kullanırken heceye geç¬ti. Her iki vezni de beğenen ve ustalıkla kullanan şa¬irin heceye geçişi tümüyle olmamış, zaman zaman aruza dönmüştür. Şarkın Sultanları ve Gönülden Gönüle aruzla yazılmışken bunları takip eden Dinle Ney¬den ve Çoban Çeşmesi heceyle yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ali Canip Yöntem
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halide Nusret Zorlutuna

12. Memleket edebiyatı içinde değerlendirilen herhangi bir eseri bulunmaya sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Necmettin Halil Onan – Kemalettin Kamu – Arif Nihat Asya
B) Ömer Bedrettin Uşaklı – Ahmet Kutsi Tecer – Zeki Ömer Defne
C) Ziya Osman Saba – Sezai Karakoç – Orhan Veli Kanık
D) Behçet Kemal Çağlar – Orhan Şaik Gökyay – Halide Nusret Zorlutuna
E) Necmettin Halil İnan – Faruk Nafiz Çamlıbel – Ahmet Kutsi Tecer

13. Aşağıdakilerden hangisi memleket edebiyatı içinde yer alan eserlerin bir özelliği olamaz?
A) Memleket gerçeklerinin konu alınması
B) Şiirde hece ölçüsünün kullanılması ve halk şiirindeki biçimlerden yararlanılması
C) Şiirde lirikten çok didaktik bir söylem geliştirilmesi
D) Halkın konuştuğu dille yazılması
E) Anlamda açıklıktan uzaklaşılması

14. Memleket edebiyatı fikrinden hareket eden ………. Anadolu insanı ve Anadolu toprağına yönelerek “yeni ve milli bir şiir” oluşturmaya çalışır. Bunun için yaşadığı coğrafyanın ve yetiştiği toplumun ruhunu anlamaya; edebiyatla da bu ruhun özelliklerini idari görevleri dolayısıyla tanıdığı Anadolu coğrafyasının portrelerini ve ruh galerisini çizmeye çalışır. Şiirlerini Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri adlı kitaplarında toplar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Orhan Veli
C) Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Arif Nihat Asya

15. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait değildir?
A) Göl Saatleri
B) Şarkın Sultanları
C) C) Gönülden Gönüle
D) Canavar
E) Bir Ömür Böyle Geçti

16. İlk yazıları Galatasaray Sultanisinde öğrenciyken çıkmaya başladı. İlk şiirleri tamamıyla Servet-i Fünun şiiri etkisindedir. “Aruza Veda” şiiriyle aruzu bırakmış ve heceyle yazmaya başlamıştır. Hecenin beş şairi arasında aruzu en zor bırakan odur. Heceyle yazdığı şiirleri aruzla yazdıkları kadar başarılı değildir. Ortaöğretim öğrencileri için yardımcı ders kitapları yazmış, Şehir Tiyatrolarının edebi kurullarında uzun süre görev yapmıştır. “Rüya, Cenk Duyguları, Bulutlara Yakın, Sulara Dalan Gözler” adlı şiir kitaplarının yanında, “Baykuş, Bir Dolaptır Dönüyor” adlı oyunları, “Sular Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları” adlı romanları da vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Enis Behiç Koryürek
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon

17.
1. GRUP 2. GRUP
I. Akından Akına Yaşar Nabi Nayır
II. Gönülden Sesler Yusuf Ziya Ortaç
III. Dinle Neyden Orhan Seyfi Orhon
IV. Kahramanlar Ziya Osman Saba
V. Sebil ve Güvercinler
Yukarıda I. Grupta verilen eserlerden hangisi, II.grupta yer alan sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A)I. B)II C)III D)IV E)V

18. Memleketçi edebiyat eğilimine sahip birçok şair ve yazarın eserlerinin yayımlandığı Hayat’ta “Çoban Çeşmesi’nin şairi ……… “Sanat” başlıklı bir şiiri çıkar. Bu şiir Cumhuriyet’ten sonra ortaya çıkan yeni şiirin veya Anadolu coğrafyası ve insanını anlatacak “Memleket Şiiri”nin bir çeşit bildirisi gibi kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç’ın
B) Ziya Osman Saba’nın
C) Ahmet Kutsi Tecer’in
D) Faruk Nafiz Çamlıbel’in
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın

19. Memleketçi şiir yaklaşımıyla şiirlerini yazmıştır. Aşık Veysel gibi büyük bir ustayı Türk şiir dünyasına kazandırmasının yanı sıra Türklüğün milli kaynaklarına yönelmesi bakımından bu dönem şairleri arasında önemli bir yeri vardır. Bütünüyle Türk folklorüne yönelmiş ve halk şiiri formlarını kendine örnek almıştır. Anadolu’daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanatı aracılığıyla büyük bir katkıda bulunur. Halay şiiri milli romantik dokunun izlerini taşır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı oyunlarındandır.
A) Arif Nihat Asya
B) Yahya Kemal
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Ziya Osman Saba
E) Orhan Veli Kanık

20. Pir Sultan ve Karacaoğlan geleneğinden bir büyük etkilenmeyi yaşayan sanatçımızın şiirlerinde, ressam kişiliğinden gelen renk ögesi birinci planda yer alır. Bu renk coğrafyası, içinde önemli bir düzeyde halk kültürünü barındırır. Bu nedenle şiirindeki kelimelerin rengi daha çok Anadolu insanının günlük hayatına ait canlı renklerdir. İnsani bir nitelik verilen doğa onun şiirinin temel izleğidir. Bütün şiirlerini Dol Karabakır Dol kitabında toplayan şairin “Kara dutum, çatal karam” sözleriyle başlayan şiiri birçok sevgiliye okunmuştur.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Sabahattin Kudret Aksal
B) Melih Cevdet Anday
C) Oktay Rıfat Horozcu
D) Bedri Rahimi Eyüboğlu
E) Cahit Külebi

21. “Kemalettin Kamu”yla ilgili olarak aşağıdaki¬lerden hangisi söylenemez?
A) En tanınmış şiirlerini Milli Mücadele yıllarında yazmıştır.
B) Savaş duygularını dile getiren şiirleri vardır.
C) En tanınmış şiiri pastoral bir niteliği olan “Bingöl Çobanları”dır.
D) Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
E) Aşk, gurbet ve yurt temalarını da şiirlerin¬de işlemiştir.

22. Şiirlerinde halk türkü ve deyişleri fazla yer tutar. Aynı zamanda ressamdır, göz alıcı betimlemeler yapar. “Karadut” şiir kitabıyla 1976 yılının sanatçısı seçilmiştir.
Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Feyzi Halıcı
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Cahit Külebi
D) Necati Cumalı
E) Behçet Necatigil

23. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini de işlemiş, duygulu ve memleketçi şiirleriyle tanınmıştır. Heceye yeni olanaklar aradı. “Köşebaşı” adlı oyununda, eski bir İstanbul mahallesinin bütün havası, kişileri, psikolojisi ve töreleri yaşatılmıştır.
Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Arif Nihat Asya
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ahmet Kutsi Tecer

24. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz’in aruzla yazdığı bir şiirdir?
A) Han Duvarları
B) Çoban Çeşmesi
C) Şarkın Sultanları
D) Elimle Seçtiklerim
E) Bir Ömür Böyle Geçti

25. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Seyfi Or¬hon’a ait bir şiir kitabı değildir?
A) Fırtına ve Kar
B) Kervan
C) Gönülden Sesler
D) Dinle Neyden
E) O Beyaz Bir Kuştu

26. “Bayrak” şairidir.
- Nükteleyici, iğneleyici vecizler yayımlamıştır.
- Şiirinde aruzu, heceyi ve serbest vezinleri kullanmıştır.
- Şiirleriyle milliyetçi, Anadolucu diye nitelendirilmiştir.
- “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Aminler” en önemli şiirleridir.
Yukarıda özellikleri verilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Akif Ersoy
B) A. Kutsi Tecer
C) B. Rahmi Eyüboğlu
D) A. Nihat Asya
E) F. Hüsnü Dağlarca

27. Önceleri aruzla şiir yazarken daha sonra hece ölçüsüyle şiir yazmıştır. “Akbaba” adlı mizah dergisini uzun süre çıkaran sanatçının hece ile yazdığı “Binnaz” adlı oyun ilk manzum tiyatrolarımızdandır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ziya Osman Saba
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Necip Fazıl Kısakürek
F)
Aruzla yazdığı ilk şiirleri Kastamonu'da yayınlanan "Açıksöz" dergisi ile Balıkesir'de kendisinin yayınladığı "Çağlayan" dergisinde çıktı. Ardından hece vezniyle şiirler yazdı. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan şair 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. "Bu Vatan Kimin" şiiriyle tanınmıştır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Enis Behiç Koryürek
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp: Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Test Soruları 4 yıl 2 ay önce #92

  • seval
  • seval's Avatar
Soruların cevapları yok mu?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.436 saniye
Sistem Kunena
Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM