REKLAM

A. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz, yükle­mi ve yüklem görevli sözcüğün türünü alttaki boş­luklara yazınız.

1.    Bir gazeteye günlük yazılar yolluyorum.

(........................................................... )

2.    Karşılaştığımız bazı durumlar bizi şaşırtabilir.

(........................................................... )

3.    Şairin şiirlerindeki genel hava karamsarlıktır.

(........................................................... )

4.    Gece, kör çobanların yarım türkülerini söyler ya­vaşça.

(........................................................... )

5.    Düşünmeden yapılan davranışların insanları zora soktuğu ortadadır.

(........................................................... )

6.    O yorgunluktan  sonra sabaha kadar deliksiz uyudu.

(........................................................... )

7.    Bu işin ikinci aşaması tasarımdır.

(........................................................... )

8.    Lisedeyken hiçbir sınavda kopya çekmezdi.

(........................................................... )

9.    Bir milletin geleceği, yarınları teslim alacak olan bugünün gençleridir.

(..................................... :.................... )

B. Aşağıdaki cümlelerin öznelerini bulunuz, özneyi ve
öznenin niteliklerini (gizli, açık, gerçek, sözde, örtülü)
alttaki boşluklara yazınız.

1.    Düşüncelerimizin yapıcı olmasını isteriz hep.

(........................................................... )

2.    Bir ağacın kesilmesi bir insanın ölmesi gibidir.

(........................................................... )

3.    İçinde yaşadığı ortama şekil verme imkânına sahip tek varlıktır insanoğlu.

(........................................................... )

4.    Hazır yorumların kalıplaştırıcı ve zihin köreltici ol­duğuna inanırım.

(........................................................... )

5.    Mahkemece sanığın tutuklanmasına karar verildi.

(........................................................... )

6.    Gerçek bir dostun sizin için yaptıklarını asla unut­mayın!

(......................................... •............... )

7.    Divan şiirinde sevgilinin yüzlerce âşığı vardır.

(........................................................... )

8.    Çoğumuz Fuzuli'nin birçok beytini ezbere biliriz.

(........................................................... )

9.    Yetişen gençlere bakarak ülkenin geleceği hakkın­da fikir sahibi olmak mümkündür.


C.     Aşağıdaki cümlelerin nesnelerini bularak, nesneyi ve nesnenin türünü alttaki boşluklara yazınız.

1.    Her zaman insanlardan gelen tebessümü bekleriz.

(........................................................... )

2.    Cesareti olmayanlar başarı kazanamazlar.

(........................................................... )

3.    Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırman-mamıştır.

(........................................................... )

4.    Kabukta dolaşan böcek meyvenin tadını alamaz.

(........................................................... )

5.    Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz.

(........................................................... )

6.    Başarılı bir gelecek parlak bir eğitimden geçer, di­yordu.

(........................................................... )

7.    İşyerinde verimliliği arttırmak insan ve çevre etkile­
şimini iyi kurmayı gerektirir.

(........................................................... )

8.    Teknolojinin  hızla gelişmesi  beraberinde bazı olumsuzluklar da getirecektir.

(........................................................... )

Ç.     Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini, alttaki boşluklara yazınız.

1.    İnsanlara vermek istediği güzellikleri yüreğinde bi­riktirmiş.

(........................................................... )

2.    Büyük bir düzen içinde mutlaka sorunlar yaşana­caktır.

(........................................................... )

3.    Kardeşini karşısına aldı, ona gelecekten bahsetti.

(........................................................... )

4.    Uygarlığın temelinde sevgi, saygı ve birlik yatar.

(............................ ,.............................. )

5.    Batı  eğitim  sisteminden  korku  ve tehdit çok önceleri çıkarılmıştır.

(........................................................... )

6.    Sene başından itibaren yoğun bir çalışma tempo­suna girdik.

(........................................................... )

7.    Gelişen sanayi hem Türkiye'de hem de dünyada iş gücü ihtiyacını artırdı.

D. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf tümleçlerini ve edat tümleçlerini alttaki boşluklara yazınız.

1.   Hoşgörünün ve dolayısıyla sevginin bir gün yok olacağına asla inanmıyorum.

(........................................................... )

2.   Kendimle baş başa kaldığımda ne yapacağımı bi­lemiyorum.

(........................................................... )

3.   Yahya Kemal'in bazı şiirleri insanı derinden etkiler.

(........................................................... )

4.   Seni görmeyi istedikçe beni bir yalnızlık duygusu kaplıyor.

(........................................................... )

5.   Kişi doğru düşünemeyince, düşünme gücünü yitirebilir.

(........................................................... )

6.   Kimse boş yaşamak için gelmemiştir dünyaya.

(........................................................... )

7.   İnsanın yaşamına değer kazandırması, ancak vicdanının sesini dinlemesiyle olur.

(........................................................... )

8.   Yaşadığımız şartları beğenmiyoruz, sürekli bunlardan şikâyet ediyoruz.

(........................................................... )

9.   Kimseyle görüşmemek için telefonunu kapatıyor.

(........................................................... )

10. Yağmur sonrası güneş açınca havada inanılmaz bir görüntü oluşur.

(........................................................... )

11. Sürücülerin eğitimi sı rası nda bilgisayar destekli görüntüler de kullanılıyor.

(.............................................. •.......... )

E. Aşağıdaki cümleler öğelerine ayrılmıştır. Bunlarınhangi öğeler olduklarını sırasıyla altlarındaki boş­luklara yazınız.

1.    Ankara'nın gecekondu mahallelerinin manzarası /insanda / garip duygular / oluşturur.

(........................................................... )

2.    Top oynayan çocukların arasından geçerek /ilerledik.

(........................................................... )

3.    Kadıncağız / bu sefer, / çocuğu kurtarmak için / ba­ğıra çağıra/koşar.

(........................................................... )

4.    Bulutların arasından / güneş ışıkları / bir ok gibi /yeryüzüne / iniyordu.

(........................................................... )

5.    İnsanın kendisini keşfetmesi / küçük sulardanbüyük denizlere açılmasıdır.

(........................................................... )


F.     Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulup altlarındaki boşluklara sırasıyla yazınız.

1.    Toprağın kokusunu, çiçeklerin rengini bu dağlarda öğrendim.

(........................................................... )

2.    Bir sanatçı hiçbir zaman kendisi için eser üretmez.

(........................................................... )

3.    Mutluluk paylaştıkça artan bir duygudur.

(........................................................... )

4.    Hiçbir insan dış görünüşüne bakılarak değerlendi­rilemez.

(........................................................... )

5.    insanı insan yapan unsurların başında insanın dü­şünme yeteneği vardır.

(........................................................... )

6.    Çirkinlikle sanatı bir arada göremezsiniz kolay ko­lay.

(■..................................................................................................................................................................................... )

7.    Özgürlüğün yok edildiği bir yerde sanatın adını du­
yamazsınız.

(........................................................... )

8.    Bir kimseye öykücü diyebilmemiz için, o kişinin an­lattıklarının bize başka öyküleri hatırlatmaması ge­rekir.

(... ,...................................................... )

9.    Ozanlar şiir yazarken çoğu kez duygu ve düşünce­lerini sözcüklerin yan anlamlarıyla anlatırlar.

(........................................................... )

10.  Düşündüklerinin doğru olduğuna inanan kişi, bun­ları hiçbir engelle karşılaşmadan söyleyebilmeyi is­ter.

(........................................................... )

11.  Son yıllarda gençler arasında bağımlılık yapan maddelerin kullanım oranı giderek artıyor.

(........................................................... )

12.  Yazarın eserlerini başarıya taşıyan en önemli unsur, eserlerinin dilidir.

(........................................................... )

13.  Modern hayatın getirdiği zorluklar, kitapta özenle ele alınıyor.

(........................................................... )

14. Edebiyat dünyamızda aynı sanat görüşünü savun­mayan; ama dost olan pek çok sanatçı vardır.

<.......................................................... )

15. Yağmur dünyanın en etkileyici tabiat olaylarından biri olmayı sürdürüyor.

(........................................................... )

16. Polislerin peşinde olduğu suçlulardan biri tehlikeli bir akıl hastasıymış.

(............................................. •............ )

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM